MUNICIPALITY OF BATAC, Historical Data Part V - Philippine Historical Data MUNICIPALITY OF BATAC, Historical Data Part V - Philippine Historical Data

MUNICIPALITY OF BATAC, Historical Data Part V

Municipality of Batac

PART V

PART I | PART II | PART III | PART IV | PART V | PART VI | PART VII

About these Historical Data

[Note to the reader: Since the transcriber is not Ilocano and the typing of the original document was generally poor, along with the quality of the paper, confidence in some of the transcribed words is low.]

[p. 43]

KANTA TI AGTAPAT (JARANA)
---oOo---

BIAGCO AWAWAGANCA
I

Biagco awawaganca, di ka man la dumñgag,
Inoranoras ñga dayta naganmo ti balbaliksek.
Ket agnanayon met ñga no innak makaridep,
Ditoy sibayco kas ka la adda nga buybuyaek.

II

Ala agriinka, agriinkan Oh! iñguñgutek,
Mauma ka kadin ah! tia nargaan unay a ridep,
Ta dayta la kaasimo isu laeng ti ururayek,
Nga biag daytoy biagkl, ket biagka biagnak kad met.

III

Daguitoy nga alimbawa nga pasamayek,
Kas diak maguibusan no awanka nga inka kaniak yesnek.
Anansa ta no adda met la kaasim nga inka buybuyaek,
Itoy barukengko dagusem ngad nga yabbitit.

IV

Ilikweto nga dagus dayta sinamar dayta ngayed,
Nga casco panañgiparipiripitoy sirarayray unay nag agep,
Ngem eniantot kuekon no madlaw ko nga dardarepdep,
Yeddakto nga ibañgon nga cas diak ammonto ti aramidek.

END
KAKANTA TO PAGUIGUIMOÑGAN
DAYTA NAGSAOAY A LAING MO
ooOoo
I

Dayta nagsaway a laingmo awan umasping,
No madaeganna dayta lumabaga nga pingping,
Nga Nakaitampukan daguita kallidmo nag kas betwen,
No tumamdagka iti agsapa iti bulan ti Abril.

II

No biñgiem dayta bibigmo sa umisem,
Agparan a dagus dayta kas marfil a ñgipen,
Madaeganna met dayta buok mo pañgulkulutan,
Kendayta kidaymo nga kas bul-lalayaw iti malen.

III

Awan ñgatan ti kas kenka nga nabukolen,
Nga inted ti langit nga inparabur nga inramen,
Ta iti gundaway istay binukbukudan amin,
Ta uray agmismisuot ka arigka la nga umisisem.

[p. 44]

PAMULINAWEN
I

Pamulenawen, pusoc imdeñgam man,
Toy umasasug, agrayo itas adiam
Panunutem ta dika pagintutulñgan,
Toy agayat agrayo ita sadiam

Coro:

II

Essem ti diak kalipatan,
Ita nasudi umay a nagan,
Ta uray sadin ti ayan,
Awagak to la nga awagan, ta nasudi a nagan,
Ta no malagip ka pusoc to mabangaran.

III

Adu ñga sabsabong, adu nga rosrosas,
Ti addat' ditoy nenang, a mabuybuyak,
Ngem awan laeng ti pakiliwliwaak,
No saan a dayta sudin ken imnas.

INTON TIEMPOT' IGAAW

I

Into tiempot' igaaw,
Ti danum umlinaay,
Intanto nga dua Oh! nanakman,
Aglaylayag agbarbarañgay.

II

Sadiay intanto ikanta,
Ti sam-it ti ayanatta,
Ket iti awer ti danum nga agpababa,
Danggayan tumusannta.

END

TI LIBNOS TA ÑGAYEDMO
(DANSA)

I

Ta libnos ta ñgayadmo no buybuyaek,
Parasukanna ti ibibileg ni essem,
Ti pagus ni karayo diak sa madepdepen,
Ta no diptipayak ututna ti rumañgen.

II

Ta daguita matam sagudayda tiawan umasping,
Ta no perñgennak pusok to inna sugaten,
Ta no ilibasmo nga ikkta sa mo awiden,
Riknak ken biagko it inna aluyuyen.

[p. 45]

III

Patanurek ñgarud datuitoy a pana guam,
Tapno iti samitna bukudknoto nga lak-amen,
Iti pannakaddepdepna diak sa mayasan.
No dinak dar-ayan ita ayat ken kaasim.

KALAPATI' BAKER

I

Calapatit' bakir a sinursurotko,
Agaput' iti sam-it ayon ankay-ayo,
Kastoy man ket aya ti balikas dayta timekmo,
Nga pañgayaw mot' itoy kenka nagpaaklolo.

II

Iti panagimatiang ken salukag ko,
Sinursuraunnak ita siribmo,
Tapno nainayanak laeng ita likudmo,
Nga agibtor iti rigat nga inka ikulbo.

III

Dika paggadan ay! kaniak nga inturongmo, wen,
Isu nga nangyappayawan ita parir dayta payakmo,
Sa ka ket agdisso ay! iti sabali nga kayo,
Ket balballigyem dita toy makitam a tuok ko.

IV

Ngem addadem ay! ta naulpit ni Cupido, wen,
Tano pay bulsek sipsiputan na lat' gunaymo,
Panana ti annadem ay! ta dita nat' nakaro, wen,
Ket sangsañgitam to ta maregreg a dutdutmo.

BANNATIRAN

I

Bannatiran a dutdutna ti kakibnosan,
Dayta panggepmo dimo patuloyan,
Ta no pumanawka ket sumina ka ti junam,
Ay! saan, saan, saan ta diak annugutan.

II

Ta ania nga bunga ti kayo ti sapulem, Bannatiran?
Ta uray no awan pilit ñga knka isapulan,
Ta ti kayo nga agsabong ken ayat panawam man,
Ay! babawimtot' kamaudianan no di liday ti matumpulgan,
kas espejo nga paganninawan, ti suti toy ayat kas dalus da init ken bulan.

NALIDAY A PUSO
(Danza)

Naliday a puso namaneskeat' iti ladiñgit,
Matak a maikawa dika sardayan ti angsañgit,
Ania ti aramidem nakalkaldaang a baguik,
Malmeska man iti kaadalman duguiti pait.

[p. 46]

II

Iti aguikot' itoy kararuak suminam a sililiday,
Lunnati umarubus sanninek na ti di agaarday,
Ay! amañgan a nagsanaang, ti inka ipupisauy,
Sadin ti yammon, sadin ti yanmon asiak pay.

III

Kas bumkas toy barukonko gaput' iti dagsen,
Ay! nenang sapay ta agnanatontot' iti taeng,
Iti pangñgeddeng ni gasat ania nga ulpiten,
Iti ikut ni dungñgo ingganat' tungpal tanem.

IV

Amañgan a sennaay ay! amañgan a kana,
Matignayka Oh! puso, ket inka mangrikma,
Sasainnekamon ti inna pannakaisin kenka,
Kadaguiti dungñgo, nang-armo ken liwliwa.

V

Iti sam-it ni ayat a mangcal-laysa ti dua a puso,
Sudi ni takneng, ni talek ti nañgaklolo,
Ay! nenang amalaan a nagsanaang,
Sadin ti yanmon, sadin ti yammot' itan.

ITI CARCEL NI WAYAWAYA
(Marcha Mayor)

I

Iti carcel ni wayawaya ti nakabaludak,
Ket iti peggues daguitioy riknak ti nakapupukak,
Iti kawar ni essem sirereppetak,
Ta iti pangñgopicop ni gasat paritannak.

II

Amañgan ti karo ti pannakaiwawak,
Iti ka dalman ti mangliwengliweng a taaw ni rigat,
Patao ti kunak gapu iti bileg ni inanamak.
Ngem saan, saan ta isut, dalluyon a pakalmesak.

III

Maipapilit ita nga kalak-amak,
Ti agsagaba, ti buñga ni rigat,
Ti agpuros iti banag ni kinadacsangasat,
Nupay napait a gamut lamutek ta isom ti pakatayak.

IV

Agbiagak iti pait ni paguil nga agkakkaklautang,
Ket iti pait ni liday ti innak sangladan,
Bileg nga ut-ut ken tuok ti innak pagpatpatawan,
Ket lulua ni gasat ti innak paglanglangoyan.

LULUA NGA MAMAKANAK

I

Lulua nga manaknakkananak, ken di ages-es a liday,
Umukuok a ladiñgit, ken nakeana nga sennaay,
Ti naipanes kaniak nga naibaklayday,
Ket no isisipekti gasasco ay! asiak pay.

[p. 47]

II

Ay! nagteñganen ti nakena unay nga oras,
Isu ñga intuding ti signos ko ken planetas,
Leddaanak kuma ngem ay! ania kad ti pamuspusak,
Nodiak turden ti napait a pannakaisinak.

III

Marmay ñgarud daguitio luluak a manaknakanak,
Ket daguitoy a pañgguep isudat' pagsangsañitak,
Ta kasano kad met ti puso nga agpassmak,
Ah ta piman a ket maipusay a pannakisinak.

IV

Daguitoy matak malpas dan a naugutan,
Ket awan a pulusen ti tumaredted a luluadan,
Bibigkopay toy kumsenen nga umaawag panangigagam,
Ngemawan man laeng ti maurayko nga panañgililam.

----O----

KANKANTA ITI PASKUYA
TI BILEG NI AYAT

I

Ti bileg ni ayat' a magpaiduma,
Ti binalonmi nga immay kenka,
Ta adayo nga lugar ti inkam pinagmamim,
Rigat ken tuok dikem la inguinguina.

II

Dikad mauyaw wenno maumsi,
Ti kina ayay ken kinapobre,
Ta aggawatkamiti aramid a caasi,
Tano mabalin paguinaldoan dacami.

III

Addaguitoy kam nga inkay mabuya,
Nga babbalasang nga agkankanta,
Ta naggapu kam simbaan a iglesia,
Nga napan nairanud iti santa nga misa.

IV

Adda bilin ti Dios sadi lañgit,
Nga liwliwawan ti naladilgitan,
Aglalo no inkay mapasanpet,
Paulion a dagus awan ti aliduñgit.

oooooOooooo
CANCAYANMAN CACABSAT

I

Umay kam man kakabsat,
Tumipon makipagrambak,
Iti fiesta yo a nagasa,
Iti atatso di Dios Anak.

[p. 48]

II

Init ken bulan ken bitwan,
Addadat' sañi Belen,
Lubong ti inda paraniagan,
Iti rangrang da ken silang.

III

Napudaw da nga asucena,
Virgenesda nga agpadpada,
Ta isudat' magtandan da,
Da Josef ken ni Maria.

IV

Pastores, umay kay min,
Ta umayyo daydayawan.
Ni Jesus sadi Belen,
Ta itatan nayanakan,
Ta itatan nayanakan.

V

Ti saklang gagrukbada,
Cadguiti tallo nga ari nga nagasat,
Ket surutenda a siraragsak,
Ket surutenda a siraragsak.

VI

Ti saklang nagrukbada,
Gadaguiti Ari sadi Juda,
Incienso, Balitok ken Maria,
Ti makita nga idatonda.

VII

Ti incienso cayariganna,
Ti kinasacerdotena,
Ket iti balitok ki kina Arina,
Ket iti Nirra, ti Ipapatayna.

VIII

Maysa nga angel it sumungbatto,
Iti kapada na nga trono,
Gloria ti Dios sadi ngato,
Ket ditoy daga, cappia ti tao.

SANTA MARIA VERGEN

I

Apo Santa Maria Vergin,
Idi nañgilicet Belen
Talinac-am mo la amin,
Ti puyat, pudut ken lamin.

II

Agcancanta daydi Angel,
Ket imbabana la amin,
Ti ceremiyas ken kil-liing,
Arfa, guitara ken violin,

[p. 49]

III

Dacay amin a tattao,
Agayat agragasaot tayo,
Ta nalpasen a tim-mao,
Ni Niño-Jesus nga Apotayo.

E N D

HIMNO A NAISAGUT IDI YAAY DA MONS.DR.
GREGORIO AGLIPAY KEN NI. DR. LOUIS
C. CORNISH KEN ASAWANA

I

Naiñgel a General Monsignor Gregorio
Ti ili nga Batac, aragsak yaaymo,
Ta sika ti pagsa nga nañgipañgulo,
Idi pannakakita ti kawas ni riro.

II

Ala ñgarud inka awatan ti yaman ken sungdo,
Ket patiem a dirlo naiddep ayat dagatayo,
Ta inted ti Dios Apo ñga inkari a ngaed tayo,
Ket subbot a napateg ti darat,kakabaat tayo.

III

Intay ñgad amin agdaydayaw,
Iti simbaan a kabukbukudan,
Ta isu ti silaw nga mañgraiag,
Iti daga tay a Filipinas,

IV

Ket isu met ti mamalagda,
Mangted iti tan-ok, mamagkaykaysa,
Isut salimong inggat inggana,
Kas naraniag a lañgit ni WAYAWAYA.
By Ambrocio Apostol

-----------------

HIMNO A NAISAGOT KADAGUITI BARBARO NGA
AGTURTURAY ITI ILINGA BATAC
By Ambrocio Apostol

I

Nasaririt nga agturturay,
Naanep nga mangidaldalan,
Ti Batac nga nakayanakan,
Tangay ti biag ti inkam idar-ay,
CORO: Adtoy kami nga agkablaw
Puso, ayat ti inkam idar-ay,
Itoy ranbak a mabuañgay,
Ita ñga aldaw naingasatan.

II

Iti nga Batac, agragsacka,
Parayrayan apuy ni inananama,
Tapno sumantak ket rumangay,
Toy iñguñguten tay Ina nga daga.
CORO: Yaman ili ita anepyo,
Nadadaeg a mañgyol-olo,
Sam-it namnama ken karayo,
Ti iruknoymi kadakayo.

ooooooooooOoooooooooo

[p. 50]

KENKA OH! FILIPINAS

I

Nasam-it ni patay, no isut' pakabiagan,
Oh! Filipinas, tampok ti daya,
Ngam napait ti biag no isut' patay,
Kadaguiti nagulib ga di agayat kenka.

II

Nagasat nga heras, Oh! Filipinas.
Daydi kanito, kanito a daksanggasa,
Idi arakupem kadaguita takciag,
[unreadable] ni Rizal, ta gupit ta biag,

III

Kaaigmot' idin ti sabong a nalaylay,
Nga abalbalay da umsi ken uyaw,
Ngem di daram nga nagwayawaya,
Isut' linnaaw kenka a namlasbang,

IV

Kablaawan ngarud a sipapasnek,
Ti nanubbot kenka iti ladiñgit,
Isaadmoy' Balañgat ni laguip,
Nabiag a laguip, nabiag a laguip, nabiag a laguip.

D E C L A M A T I O N
--- oOo ---

INURNOS NI APO AMBROCIO APOSTOL KET
NAIDANIW IDI MAIDADUA NGA PANNA-
KAIBAYOG TI WAGAYWAY FILIPINAS

I

Danarudur ti gubat, guilayab ti apuy,
Nagamayan dat' lulua sasainnek ken asasug,
Pal-liasatendati taaw, punuenda ti lubong,
Puso ti runawenda ket rebbaen da ti brukong,

II

Ta ni panañgadipen sigpanna nga uñgawen,
Ni WAYAWAYA ken LINTIG, kapatganda nga gameng,
Ngem ni pudno, ayat ken kaasi, nasudi da nga talimeng,
Isudantot' mamagballigui, ta nabilegda nga kamkameng,

III

[unreadable] nga lal-laki nadugdugda iti adu nga sugusgat,
Babbalo ken ululila, amma ken inna nga awansa gasat,
Gumawgawawa da nga umawawag iti kaasi ken ayat,
Isudantot' amin a tao, natan-okan a kakabsat,

IV

Aldaw dayto a kadaklan a naikudi,
Ta aldaw ni piso a naayat ken kararua nga naasi,
Kakabsat iti Filipinas, ala intayon ditay maudi,
A mañgiruknoy badang, tulong ken kaasi.

V

Ta ti wayawaya ken linted a kapatagan,
Isuda nga ikamakanwa ti aliados a naruay.
Ti Estados Unidos gagemanan di [unreadable]
Ti mañgisapasap iti aman nga ililiiti santalubungan.

[p. 51]

VI

Ti Filipinas nasungdo, naayat nga Ina,
Iti Panggubatan, linak man pay, waya ti kalkalikgagumanma,
Daguiti kakabsat tayo inda iptli ti dara ken biagda,
Iti kadakelan a bakal iti daga kataaw ti Europa,

VII

Rebbeng ñgarud ket maikandada, nga datayo nag mabti,
Pabalunam tay ida iti nasam-it nga abuy, tulong ti ikari,
Ket isagutan tay met iti adadda pay pateg ken sudi,
Daguiti naruay a sumiken iti ayat ken kaasi,

VIII

Iti nagam daguiti umasasug nga marigrigagtan,
Ag-dios ti agñgina ti Ili nga inkay pinaddayawan,
Nagtatanuok nga appo, sangsangili nga naruay,
Tinto lañgit a nañgato iti ayatco ti manubad.

ooooOoooo

D A L L U T

I

Oh! init sadi ñgato,
Iparangmo man dayta lawagmo.
Dagita ulep iwaknitmo.
Tapno tumbuak dayta raniagmo.

II

Oh! maodi, a imau nga imnas,
Timuden kad daguitoy balikas,
Ta dika kad ipaay ti panangrangsa,
Ngem ipaaymo kaniak ti panagayat.

III

Oh! ti panagbuybuyak kenca siwayawayaak,
Ngem iti panaggyatko malapdennak,
Ta itinsa puon ti pakalapdak,
Gaput kinakurapayko nga agbiag.

IV

Oh! nagsawayan iti gasat,
Timudennak kadi uray awan kaikariak.
Ta kas ka man la bituen nga rumimatrimat,
Ken ita raniagmo purarennak,

V

Timudennak kadin ket inka yalliñgag,
Daguita dua bukel nga lapayag,
Ta ipatomon ti innak panagayat,
No adda met la kenka kaikariak,

VI

Ammon dika maduadun di magpapaay kenka,
Kadaguidinaldaw nga ununana,
Ngem apay nga innak madusa,
Ket amin nga kayatmo tinungpalko ida.

E N D

[p. 52]

LOCAL PUZZLES AND RIDDLES

1. It has a bed but does not sleep. What is it?

2. When the pond is dried, the heron died. What is it?

3. What is the smallest mountain that has many animals on it?

4. A lemon is divided into three or four equal parts, if you know my riddles, I am yours. What is it?

5. When it moves, it chakes [shakes? chokes?] What is it?

6. What is the thing that has the sharpest blade?

7. When it goes down, it goes slowly; but when it goes up, it runs quickly. What is it?

8. Heart of a man, powder of a lady, wing of a butterfly. What is it?

9. I came to your house, nobody was in; I opened your trunk and took all the things I wanted, but you did not discover what I took. What is it?

10. When alone, I am afraid; but when they are four or five, I am not afraid. What am I?

11. I have a pair of carabaos. If I tie them, they go around; but if I let them loose, they cannot walk. What is it?

12. If you see him, he looks at you; if you laugh at him, he laughs at you. What is it?

13. What is the thing which you cannot eat without hitting the head first?

14. There were ten brides in a tree. I shot seven of them. How many were left?

15. A piece of wood making all people happy and foolish. What is it?

16. When I forget, I can take it; but if I remember, I cannot take it. What is it?

17. I thrust the broth and the cooked fish ran away. What is it?

18. I am an unfortunate creature who is a prisoner of love but the one who will be courageous to cut off my head will be the one to weep at my death. What is it?

19. I have a big umbrella but it cannot protect me from the heat of the sun and rain. What is it?

20. When it moves, it stabs. What is it?

21. When young, it wears clothes; but when it becomes old, it cannot wear clothes. What is it?

22. Hanging like a heart. What is it?

23. Hanging like a pot-tings [or rings, unclear]. What is it?

24. Hanging like a coal. What is it?

[p. 53]

LOCAL PUZZLES AND RIDDLES (CONTINUED)

25. A tree whose leaves are like an umbrella, its flowers are like a bowl and whose fruits are like a heart. What is it?

26. I came from your heart; I was reared by your endless affection; but when I grew older, I was the cause of your death. What is it?

27. At noontime, it's a hole; but at night, the hole is covered. What is it?

28. When it goes up, it walks around but when it goes down, it sleeps. What is it?

29. I come to you, you did not see me; I rest on your heart, you do not feel me. What is it?

30. A handful of popcorn but can be spread throughout the word. What is it?

31. What is an object that [you] cannot eat without inserting your fingers through its eyes?

32. What object which its [gibberish] around its body.

33. Three boys want to steal sugarcane. Each one of them took one sugarcane, but when they went out from the sugarcane field, each one had two sugarcanes. What is it?

34. If I carry them, they carry no [does not make sense]. What is it?

35. There are two objects; they both run and run, night and day, even years, but these objects cannot go fat. What is it?

36. When you decrease it, it increases, but when you increases [Again, this sentence was typed incomplete and does not make sense.] What is it?

ANSWERS

1. River
2. Lamp
3. Head
4. Corolla of the cotton ball
5. Potholder
6. Tangue
7. Phlegm
8. Betelnut leaf, betel and lime
9. Book
10. Bamboo Brigade
11. A pair of shoes
12. Shadow at the mirror
13. Chisel
14. Seven
15. Violin bow
16. Thistles
17. Raft
18. Onion
19. Sky
20. Ladle for rice
21. Young bamboo shoot
22. Camanchile fruit
23. Mango fruit
24. Fruit of the dohat tree
25. Papaya tree
26. Banna tree
27. Window
28. Earworm
29. Letter
30. Stars
31. Scissors
32. Sugarcane crusher
33. Triangle
34. Slippers
35. Clock
36. Flooring of a house

[p. 54]

THE RICE GROWING INDUSTRY IN
BATAC, ILOCOS NORTE

Among the basic food crops raised in Batac, Ilocos Norte, rice is the most important. It is planted in no less than 7,000 hectares of lowland and upland ricefields, including caiñgin. About 85% of the total population of the municipality is engaged in the rice growing industry.

VARIETIES PLANTED

The bearded and non-bearded varieties of rice are extant in the municipality. Of the bearded varieties, such names as Gallano, Mandigorin, Cavitiña, Tenido, Binalagsang, Bingcol, and others are popularly grown in lowlands due to their good qualities. Marpay, Barrasamo, and Maluiit are also popularly grown in uplands for the same reason. Among the non-bearded varieties (commonly termed Tagalog rice), the Malioc, Apostor, Macan and [a] few others are grown mostly in Baay, Nagbacalan and Suyo. These varieties are well adopted to the soil and climatic conditions existing in Batac. Approximately, there are 300 other varieties grown but which are not so popular as those mentioned above.

CULTURAL METHODS

The upland culture — There are two methods followed in the upland culture. The first method consists of plowing and harrowing the field two or three times before planting. Furrows are thereby laid, and the rice seeds are broadcasted. The seeds are simultaneously covered with soil by the feet of the broadcaster, or the entire field is harrowed slightly afterwards. In the second method, the land is first cleared of the forest growth. All trees, shrubs, and grasses cut are burned, usually during the months of March and April. Afterwards, the cleared land is further freed from remaining branches, grasses and others.

In both methods of planting, the time of sowing the seeds commences during the latter part of June. After sowing, weeding follows as the plants grow in height, until the heavy rainy season comes, or until all weeds are removed from the field.

Lowland culture — In this culture, seeds are first sown in previously prepared seedbeds, which are usually located along slopes of rolling lands in case of hilly regions, or on higher portions of the farm on level places. Plowing and harrowing start during the months of May and June. Seedbeds are plowed and harrowed three or more times until the desired condition of [the] soil is attained. All weeds, thrushes [probably brushes] and others are removed to give a favorable chance of the seedlings to grow well. In about the first part of July, transplanting begins in irrigated fields as those found in Barrios Suyo, San Pedro, and Nagbacalan. While in rain-irrigated fields, transplantation commences during the middle part of July, depending on whether continuous heavy rainfall occurs during the months of June and July. Transplanting in both classes of ricefields is finished at the end of August, sometimes extending to the early part of September.

MANAGEMENT OF RICEFIELDS

There is no adequate and systematic care given to the growing rice plants in either kind of rice culture mentioned. In the upland culture, to include the caiñgin system, planters merely remove the weeds and grasses growing between the plants and furnish a constant supply of irrigation water to their fields. Of recent dates, however, but to a slight degree, farmers have practiced applying manure and fertilizers to their plants, not only when the plants are growing, but [also] when the fields are still in bare condition.

[p. 55]

HARVESTING

In both methods of culture, harvesting is done with the use of the native tool, the so-called "rakem." Three persons constitute an average group of harvesters. Every bare handful of harvested rice panicles, when tied together, may form a bundle called "betted." Such a group of average harvesting ability can reap about 120 to 140 betted a day. At the close of the day, the bundles are collected by the use of [a] sled or bullcart, and are carried to selected places near the house or village, called "icob." Here, the bundles are arranged such that a "puñgo," "baar," or "oyon" is formed. One puñgo constitutes six betteds, while one baar constitutes two puñgos or 13 betteds. In one oyon, there are twenty puñgos or 10 baars. The rice is left on the "icob" to dry. Icob refers to a portion of the field enclosed by fences.

In about two or four weeks, the bundles are piled into [a] mandala or "pempen." The average-sized pempen constitutes from three to five oyones. Before poling [piling?] the harvest, however, the landlords are called upon to inspect the harvested rice and at the same time divide the share of each. Ordinarily, the method of sharing the total harvest is to divide it equally between the landlord and [the] tenant, after all items, as next year's seeds, expenses for taxes and the like, are deducted. The landlord tells his tenant, afterwards, to deliver to the former's house in the town his share of the harvest. While the tenant is in the house of the landlord, he performs such activities as building fences, repairing some parts of the house and other activities which the landlord so desires.

TIME OF HARVESTING AND PRODUCTION
PER HECTARE

In the upland culture — harvesting commences during the early part of September and ends at the close of said month. While in the lowland culture, harvesting starts as earl as the middle part of October and [is] finished at the early part of January.

In both methods of upland culture, production per hectare ranges from ten to twenty cavans, clean rice. In lowland culture, both in irrigated and rain-irrigated fields, production per hectare ranges from twenty to forty-five cavans per hectare, depending on the fertility of the soil and to the adequacy of water supply.

CONTROL OF PESTS AND DISEASES

Among the pests of rice in Batac, rice stem-borer (ronot), rice caseworm (cutalo), rice bug (dañgao), and army worms (arabas) are the most destructive. Farmers have no concrete idea about these pests attacking their rice plants, as to where they came from and how they can be controlled. The farmers expect that these pests are results of inclement weather, or are parts of the rice plants themselves. When any of these pests break into an epidemic, the farmers resort to spiritual practices as holding processions, reder [?] offerings, or flock to a common place to worship their gods and idols. With the presence of the personnel of the Bureau of Plant Industry under Commonwealth Act 85, farmers have practiced controlling these destructive pests by using catching nets, by actually picking and killing them, by the use of light traps, by using insecticide and other organic practices recommended to them.

[p. 56]

THE INNOVATIONS INTRODUCED BY THE
GOV'T THRU THE AGRICULTURAL EX-
TENTION OF SERVICE OF THE BUREAU
OF PLANT INDUSTRY

SEED SELECTION

Alternating varieties — It is the practice of most planters to plant a certain variety on a particular field for several years, with the result that production gradually decreases. They were, therefore, advised to change their varieties from year to year in order to eliminate the possiblity of soil exhaustion. The Apostol and Cuinangang varieties were recommended to substitute the early maturing ones as Gallano, Santa Maria, Tallo Cadawa and Mallioc were recommended as substitutes, the medium-late varieties and the Elon-elon, Ramai; Ramelon and Raminad to substitute the late varieties.

Among the above varieties recommended, Apostol, Macan and Malioc are now planted in big scales. The results of the trail planting of Elon-elon, Reminad and Ramilon show the possibility of growing them in big quantity. At present, there are about two hectares of useless lowlands, ponds and shores of lakes which are planted to Kra Suey. Within a short time, all the unplanted lowlands, ponds and lakes, which are estimated to be 100 hectares, will so on be utilized and planted to ploating [likely "floating"] rice.

Selecting the seeds — The qualities of good seeds are always imparted to the resulting plants, just as the truth is in "like begets like." Farmers were told to begin selecting their seeds right in the field, that the rice panicles are mature, and then stop the moment the seedlings are pulled from the seed beds. If this is not carefully done, the tendency is for the farmer to produce a poor yield and mixtures of varieties.

MANURING AND FERTILIZATION

Planting of green manures — In the past, so the old farmer says, indigo "tayug" was planted extensively, and that rice plants were growing vigorously. The truth is that tayug, munggo cowpea and other legumes have nodules in their roots which are filled with nitrifying bacteria and that their leaves, stems and branches, when plowed under, furnish fore, obliged to plant indigo, munggo, cowpea, peanuts, tapilan, and soybeans. [This last sentence sounds incomplete and does not make much sense.]

Disposing of garbage and farmyard manure in the field — Many farmers dry their garbage and manure and burn them later. These materials, when decayed, furnish organic matter rich in nitrogen. Because of the importance of these materials which always go to waste, every farmer was advised to carry and spread them on their fields. Others were advised to make pits where they deposited said manure.

Application of commercial fertilizer — commercial fertilizers as ammonium sulphate and gerrona arros were tried on rice fields last year, and it was observed that production was increased.

CONTROL OF PESTS AND DISEASES

The practices recommended to farmers are:

1. Clean culture - All weeds and grasses growing should be removed before and after transplanting. This practice will eliminate the breeding of rice pests, especially rice stem-borer and rice bugs.

2. Proper preparation of land - A field well-prepared gives a good start to the growing plant. In this case, the plants are ready to resist the attacks of dangerous pests and diseases.

3. Manure and fertilize the fields - This practice enables the plants to grow vigorously.

4. Lignt trapping - This is the surest way of killing say [?] available pests, rice stem-borer can hardly be controlled by using poison alone, so the best

PART I | PART II | PART III | PART IV | PART V | PART VI | PART VII

Transcribed from:
A Chronological History of Batac, Province of Ilocos Norte, Republic of the Philippines, online at the National Library of the Philippines Digital Collections. The pagination in this transcription is as they appear in the original document.
Next Post Previous Post